Skip to main content
paškontroles dokumentācija, haccp sistēmas dokumentu paraugi

Paškontroles dokumentācija

Paškontroles sistēmas (haccp) dokumentācija (rokasgrāmata), ko veido 35-38 dokumenti (paraugi) – ēdināšanas uzņēmumam, mājražotājiem, pārtikas ražošanas un citiem pārtikas apritē iesaistītiem Latvijas uzņēmumiem.

  • Ērti rediģējami dokumentu paraugi
  • Pielāgoti 2024. gada PVD prasībām
haccp paškontroles sistēmas rokasgrāmata - paraugs
SAŅEMT DOKUMENTU PARAUGUS

Dokumentu uzskaitījums

HACCP (paškontroles sistēmas) rokasgrāmatu veido vairāki desmiti dažādu dokumentu. To skaits un saturs izrietēs no konkrētā uzņēmuma darbības specifikas. Šos dokumentus varat pilnībā sagatavot saviem spēkiem vai uzticēt haccp izstrādi nozares speciālistam. Varat arī ietaupīt laiku un naudu, pasūtot jau gatavu dokumentu paraugu komplektu, ko rediģēsiet un papildināsiet pēc nepieciešamības.

paškontroles sistēmas haccp rokasgrāmata

Paškontroles sistēmas rokasgrāmatas titullapa

HACCP rokasgrāmatas titullapā klasiski norāda uzņēma nosaukumu un datumu, kad rokasgrāmata tikusi ieviesta. Būtiski ir norādīt arī atbildīgās personas, kas to ir izveidojušas un kas ikdienā rūpējas par rokasgrāmatas satura aktualitāti un atbilstību normatīvo aktu prasībām. Rokasgrāmatu ir nepieciešams izdrukāt un iesiet, taču tās pielikumus rekomendējam atstāt brīvi izņemamus, aizpildāmus un nomaināmus.

paškontroles dokumentācijas saraksts

Paškontroles dokumentu saraksts

Rokasgrāmatas satura rādītājs, kas atspoguļo paškontroles sistēmas dokumentācijas veidojošo dokumentu skaitu, nosaukumus kā arī to apmēru – lappušu skaitu. Daļa no uzskaitītajiem dokumentiem ir kā bāze, kas vispārīgi raksturo dažādus uzņēmumu procesus, piemēram, pareizu telpu tīrīšanu un dezinfekciju. Otra daļa ir pielikumi – tie ir periodiski ‘ar roku’ aizpildāmi dokumenti ikdienas procesu uzskaitei.

uzņēmuma kvalitātes politika un mērķi

Uzņēmuma kvalitātes politika un mērķi

Dokumenta ievaddaļā tiek aprakstīta pārtikas aprites uzņēmuma pamatinformācija – firma, dibināšanas gads, juridiskā un faktiskā darbības adrese, lokācija. Tāpat tiek aprakstīta darbības specifika, procesu atbilstība LR likumdošanai. Kvalitātes politikas daļā tiek aprakstīti uzņēmuma kvalitātes standarti – kādas darbības tiek veiktas, lai gala patērētājs tiktu pie kvalitatīvas un uzturā droši lietojamas pārtikas.

preču un palīgmateriālu piegādātāju saraksts

Preču un palīgmateriālu piegādātāju reģistrs

Preču un palīgmateriālu piegādātāju reģistrā tiek uzskaitīti tie piegādātāji, no kuriem uzņēmuma darbības laikā tiek iepirktas nepieciešamās preces un dažādi palīgmateriāli. Preces žurnālā tiek reģistrētas pa grupām. Par katru piegādātāju tiek norādīta arī identificējoša informācija, kas ietver komersanta nosaukumu, PVD reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju utt.

izejvielu pieņemšanas žurnāls

Izejvielu un palīgmateriālu pieņemšanas žurnāls

Lai varētu izsekot izejvielu izcelsmi, tās jādokumentē izejvielu un palīgmateriālu pieņemšanas žurnālā. Tajā tiek iegrāmatota katra iegādātā izejviela vai palīgmateriāls (piemēram, cepampapīrs, cukurs u.tml.), kas tiks izmantoti pārtikas aprites procesā. Dokumentā nepieciešams norādīt arī piegādātāju, čeka numuru, saņemto produktu daudzumu, svaru, derīguma termiņu un, ja nepieciešams, temperatūru, kādā pieņemšanas brīdī atradies konkrētais produkts.

saražoto produktu uzskaites žurnāls

Saražoto produktu uzskaites žurnāls

Visu saražoto produkciju, tostarp, ja tiek ražotas izejvielas, ir detalizēti jāreģistrē saražoto produktu uzskaites žurnālā. Tajā nepieciešams norādīt produkta vai izejvielas nosaukumu, saražošanas datumu, pavadzīmes numuru, daudzumu vai svaru un aprēķināto derīguma termiņu. Pie katra ieraksta, līdzīgi kā tas ir citu dokumentu gadījumā, nepieciešams arī atbildīgās personas paraksts.

personāla reģistrācijas lapa

Personāla reģistrācijas lapa

Personāla reģistrācijas lapā tiek uzskaitīti visi pārtikas aprites uzņēmumā strādājošie darbinieki. Norādīti tiek šo cilvēku vārdi, uzvārdi, amatu nosaukumi, kā arī informācija par to, vai konkrētajam darbiniekam ir nepieciešama izziņa un kad šis darbinieks ir izgājis higiēnisko apmācību.

haccp termini

HACCP rokasgrāmatā izmantoto terminu uzskaitījums

Paškontroles sistēmas rokasgrāmatas terminu uzskaitījumā, kā jau uz to norāda dokumenta nosaukums, nepieciešams norādīt un izskaidrot rokasgrāmatā lietotos terminus. Klasiski un visbiežāk lietotie termini ir, piemēram, kontroles mērījumi, kritiskā robeža, HACCP sistēma, korekcijas pasākumi, monitorings un citi. Svarīgi, lai katrs no terminiem būtu arī saprotami [cilvēcīgiem vārdiem] paskaidrots.

produktu marķējumi

Produktu marķējumi

Produkta marķējums sevī ietver būtisku informāciju par produktu, kas paredzēta tā gala patērētājam. Tajā būs iekļauts ražotāja nosaukums, produkta sastāvs, nepieciešamie uzglabāšanas apstākļi, derīguma termiņš u.tml. Produkta marķējumu ir ne tikai jāizvieto uz produkta iepakojuma, bet arī jāfiksē savā paškontroles dokumentācijā – speciālā žurnālā, ko vajadzības gadījumā uzrādīt PVD darbiniekiem.

tehnoloģiskā karte

Tehnoloģiskās kartes

Tehnoloģiskās kartes ir paredzētas, lai detalizēti atspoguļotu katra saražotā produkta sastāvdaļas, to daudzumu (svaru) pirms un pēc gatavošanas procesa, kā arī pagatavošanas instrukciju, kurā samērā sīki un smalki tiek pastāstīts par katru veicamo soli. Šāds sastāva un procesa apraksts ļauj ne tikai izpildīt normatīvo aktu prasības, bet arī garantēt paredzamu produktu tā gala patērētājam.

aukstumiekārtas kontroles reģistrs ledusskapim

Temperatūras kontroles reģistri

HACCP rokasgrāmatā ietilpst arī vairāki temperatūras kontroles reģistri – gan aukstumiekārtām (saldētavai, ledusskapim) paredzētie, gan arī temperatūras kontrolei ražošanas telpās. Visos šajos kontekstos ir ļoti būtiski veikt regulāru temperatūras kontroli, jo jebkuras novirzes no normas var negatīvi atsaukties uz saražotās produkcijas vai izejvielu kvalitāti un drošumu patērētājiem.

noviržu protokols

Noviržu protokols

Noviržu protokolā tiek reģistrētas jebkāda veida neatbilstības piegādātajos produktos vai palīgmateriālos. Tajā tiek fiksēts neatbilstības fakts, konteksts un tālākās rīcības plāns. Mūsu sagatavotajā dokumenta paraugā ir aprakstīta situācija par neatbilstību konstatēšanu piegādātajā, kausēšanai paredzēto šokolādes kalešu saturā, kurā konstatēts fizikālais piesārņojums – plastmasas gabaliņi.

pārtikā neizmantojamo produktu uzskaites sistēma

Pārtikā neizmantojamo produktu uzskaites žurnāls

Pārtikā neizmantojamo produktu uzskaites žurnālā tiek ietverti tie produkti vai izejvielas, ko kaut kādu iemeslu dēļ nākas likvidēt, piemēram, jo ir beidzies to derīguma termiņš. Tāpat var nākties norakstīt jau gatavo produkciju, ja tās sastāvā ir izejviela, kurai beidzies termiņš, vai kuras partija ir atsaukta drošības apsvērumu dēļ. Attiecīgi, dokumentā norāda ko iznīcina, cik daudz, kad, kādā veidā un kur.

mērierīču kontroles lapa

Mērierīču kontroles lapa

Lai pārliecinātos par mērierīču (termometru) mērījumu precizitāti, tos regulāri, atkarībā no konkrētā termometra tipa un nepieciešamās precizitātes, kalibrē vai pārbauda to rādījumu atbilstību vismaz reizi mēnesī. Detalizēts kalibrēšanas procedūru apraksts ir ietverts vienā no pakā atrodamajiem dokumentiem – “Termometru kalibrēšanas procedūru apraksts”.

uzņēmuma telpu struktūras apraksts

Uzņēmuma telpu struktūra

Uzņēmuma telpu strūktūra ir dokuments, kurā apraksta, kā veidota šī struktūra, lai nodrošinātu pārtikas produktu nekaitīgumu. Piemēram, telpas tiek grupētas kā ražošanas zona, personāla palīgterlpas, apmeklētāju zona. Katru no šīm zonām apraksta sīkāk, jo tās sastāv no atsevišķām, mazākām telpām, piemēram, virtuves, personāla ģērptuves, tualetes, administrācijas telpas, apmeklētāju zāles u.tml.

personāla higiēnas prasības piemērs

Personāla higiēnas prasības

Personāla higiēnas prasību dokumentā ir rūpīgi aprakstītas MK noteikumos definētās prasības, kas attiecināmas uz konkrēto pārtikas aprites uzņēmumu. Tāpat šajā dokumenta izklāstīti galvenie principi attiecībā uz personāla higiēnu, piemēram, pareiza roku mazgāšana un dažādas situācijas, kad to nepieciešams darīt. Aplūkots arī obligāto veselības pārbaužu (OVP) veikšanas apjoms un periodiskums.

ikdienas veselības kontroles lapa

Ikdienas veselības kontrole

Ikdienas veselības kontroles tabulā katrs darbinieks ar parakstu apliecina, ka uz parakstīšanās brīdi neslimo ar zarnu infekcijas slimībām, kā arī nav bijis kontaktā ar infekcijas slimniekiem, un uz rokām nav vaļēju vai strutojošu brūču. Ja darbinieku veselība netiek pienācīgi kontrolēta, uzņēmuma vadība uzņemas pilnu materiālu atbildību gadījumos, kad šī iemesla dēļ ir cietuši gala produkcijas patērētāji.

rīcība ar neatbilstošu produktu

Rīcība ar neatbilstošu produktu

Šajā rokasgrāmatas dokumentā, balstoties uz LR Pārtikas aprites uzraudzības likuma 14. pantu, tiek definēts, kas ir izplatīšanai nederīga [brāķēta] produkcija. Piemēram, tai ir beidzies derīguma termiņš, tā ir bez atbilstoša marķējuma u.tml. Detalizēti tiek aprakstīta arī sistēma, kā darbiniekam rīkoties, sastopoties ar šāda veida produkciju.

tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumu plāns

Tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumu plāns

Lai pārtikas produktu ražošanas vidi uzturētu tīru un atbilstošu PVD prasībām, ir pareizi jāsastāda tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumu plānu, un pie tā ir strikti jāpieturas! Tajā būs nodefinēts, kāda veida virsmas un ražošanas piederumus ir jāmazgā / jādezinficē ar konkrētiem līdzekļiem, kā pareizi izpildāma mazgāšanas procedūra, un cik bieži to ir jādara, piemēram, cik reizes dienā / nedēļā.

tīrīšanas un dezinfekcijas izpildes grafiks

Tīrīšanas un dezinfekcijas izpildes grafiks

Tīrīšanas un dezinfekcijas plāna izpildes grafikā ir jāuzskaita, kuros datumos / laikos ir veikta dažādu obketu tīrīšana vai dezinfekcija, piemēram, aukstumiekārtām, ražošanas / gatavošanas virsmām, plauktiem, logiem, grīdām, izlietnēm utt. Visbeidzot, pēc tīrīšanas vai dezinfekcijas pasākumiem attiecīgā persona, kas šos pasākumus veikusi, darbu apliecina ar savu parakstu.

lēmumshēma

Lēmumshēma

Sazarotā lēmumshēma, teorētiski, atvieglo kritisko kontroles punktu (KKP) noteikšanu dažādos ar ražošanu vai pārtikas izplatību saistītos posmos un procesos. KKP noteikšana ir ļoti būtiska, jo tikai apzinot, kontrolējot un samazinot riskus ir iespējams nodrošināt drošo pārtiku Jūsu klientiem un labu reputāciju – Jūsu zīmolam. Pareiza KKP identifikācija ir aprakstīta nākamajā dokumentā.

kritisko kontroles punktu identifikācija

Kritisko kontroles punktu identifikācija

Šī dokumenta galvenais uzdevums ir ražošanas procesā realizēt tādu rīcības un uzraudzības mehānismu, kas garantētu patērētāja dzīvībai, veselībai un videi drošu un izmantojamu pārtikas produktu izplatīšanu un ražošanu. Tajā Jūs analizēsiet un aprakstīsiet kritiskos kontroles punktus visos procesos – sākot no izejvielu pieņemšanas, līdz pat gatavās produkcijas nodošanai gala patērētājam.

rīcība kritiskajos kontroles punktos

Rīcība kritiskajos kontroles posmos

Šajā paraugā ir detalizēti uzskaitīts, kā rīkoties, sastopoties ar kādu no kritiskajiem kontroles posmiem. Proti, kādas korektīvās darbības ir jāveic, ja konstatējat, ka nav ievērotas noteiktās normas. Piemēram, ja konstatējat kaitēkļus – ir jāizsauc kaitēkļu iznīdētāji un viņu izmantotos preperātus ir jāuzskaita attiecīgajā žurnālā.

haccp satura rādītājs

Paškontroles sistēmas (HACCP) satura rādītājs

Satura rādītājā viegli pārskatāmā veidā uzskaitīti visi rokasgrāmatā atrodamie dokumenti, kuros aprakstītas uzņēmuma veicamās darbības paškontroles sistēmas uzturēšanai un pielikumi – reģistru un žurnālu lapas, kas atbildīgajiem darbiniekiem jāaizpilda ikdienā. Katram no dokumentiem norādīts lapaspušu skaits.

haccp ieviešanas darba grupas apraksts

HACCP izveides darba grupas sastāvs

Veidojot ēdināšanas vai pārtikas ražošanas uzņēmuma paškontroles sistēmu (dokumentāciju), nosaka un dokumentē darba grupu, tās uzdevumus, nosaka tiesības un atbildību katram no uzņēmuma darbiniekiem paškontroles realizācijas procesa posmos. Darba grupu veidos cilvēki, kas ir kompetenti pārtikas drošības jautājumos. Tiesa, tā var sastāvēt arī no viena cilvēka, kas uzņemas pilnu atbildību.

bīstamo preperātu uzskaites žurnāls

Bīstamo preperātu uzskaites žurnāls

Pilnais nosaukums – Dezinfekcijā, dezinsekcijā un deratizācijā izmantojamo bīstamo preperātu uzskaites žurnāls. Tajā, kā jau to daļēji atklāj nosaukums, tiks uzskaitīti līdzekļi, ko izmantojat, veicot, piemēram, telpu dezinfekciju. Žurnālā ir norādāms preperāta nosaukums, izplatītājfirma, iegādātais daudzums, lietošanas datums utt.

objekta kaitēkļu prevencijas plāns

Objekta kaitēkļu prevencijas plāns

Objekta kaitēkļu prevencijas plānā ir uzskaitīti dažādi soļi, ko jāveic, lai novērstu kaitēkļu izplatīšanos un klātesamību pārtikas ražošanas telpās. Šie soļi sevī ietver, piemēram kārtības un tīrības uzturēšanu, sienu un grīdu pārbaudi, vai tajās nav plaisas, logu un ventilācijas lūku kontroli, vai tos sedz pretinsektu siets u.tml.

objekta detarizācijas karte

Objekta deratizācijas karte

Gadījumā, ja veicot objekta kaitēkļu prevencijas plānā noteiktos soļus un konstatējot peļu vai žurku klātbūtni ražošanas telpās, ir jāveic dažādas darbības un tās jāuzskaita deratizācijas kartē. Jums būs jānorāda, kāda veida grauzēju klātbūtne ir konstatēta, kur tas ir noticis, kādi līdzekļi ir izmantoti, lai atbrīvotos no grauzējiem, kā arī, vai šīs darbības ir nesušas gaidītos rezultātus.

objekta dezinsekcijas karte

Objekta dezinsekcijas karte

Savukārt, ja veicat kaitēļu prevencijas plānā noteiktās darbības un, apsekojot objektu, konstatējat insektu klātbūtni, arī tad būs jāveic dažādas darbības, tostarp, jāaizpilda objekta dezinsekcijas karte, tajā norādot, kādus posmkājus konstatējāt, kādus līdzekļus izmantojāt, lai tos likvidētu un vai Jūsu veiktās darbības ir novērsušas to pastāvēšanu ražošanas telpās.

sūdzību lapas paraugs

Sūdzību lapa

Sūdzību lapā reģistrē saņemtās sūdzības no patērētājiem, pamatojoties uz sūdzību un reklamāciju izskatīšanas kārtību, kas noteikta paškontroles rokasgrāmatā. Tajā norāda sūdzības saņemšanas datumu, sūdzības būtību, informāciju par sūdzības pieteicēju, slēdzienu par pamatotību un rīcību, kas sekojusi pēc apstākļu noskaidrošanas.

sūdzību izskatīšanas kārtība, dokuments

Sūdzību un reklamāciju izskatīšanas kārtība

Šajā sadaļā tiek aprakstīts process, kādā izskata patērētāju sūdzības, tai skaitā, shēmā uzskatāmi norādītas darbības, kas sūdzību saņemšanas gadījumā jāveic paškontroles vadītājam un uzņēmuma vadībai. Šī shēma pielāgojama arī lieliem pārtikas ražošanas un ēdināšanas uzņēmumiem, kam par izskatītajām sūdzībām jāsniedz paskaidrojumi publiski – medijiem u.c.

normatīvo aktu saraksts

Normatīvo aktu saraksts

Normatīvo aktu saraksts, kas regulē pārtikas ražošanas jomu, ir paškontroles dokumentācijas (HACCP) sastāvdaļa, ko ir jāietver dokumentu mapītē, kā to paredz Pārtikas un veterinārā dienesta rekomendācijas. Tajā ir minētas dažādas atsauces uz ar šo jomu saistītiem likumiem, noteikumiem un regulām – ar to visu ir rūpīgi jāiepazīstās ikvienam, kas saistīts ar pārtikas ražošanu!

termometru kalibrēšanas procedūru apraksts

Termometru kalibrēšanas procedūru apraksts

Lai noskaidrotu mērījuma precizitāti, visiem termometriem, ko izmanto pārtikas, telpu un iekārtu temperatūras kontrolei, veic kalibrēšanu (pārbaudi). Tā veicama regulāri un šis dokuments sevi glabā informāciju, kā pareizi un efektīvi ir veicamas (termometru) kalibrēšanas procedūras, tostarp, gan pie 0°C, gan pie 100°C.

Zvaniet, lai saņemtu bezmaksas konsultāciju:
+371 29 649 509