Skip to main content
paškontroles dokumentācija, haccp sistēmas dokumentu paraugi

Paškontroles dokumentācija

Paškontroles sistēmas un haccp dokumentācija, ko veido 23-35 dokumenti (paraugi) – pārtikas ražošanas un ēdināšanas uzņēmumam, mājražotājiem. Taupiet savu laiku un pasūtiet sev nepieciešamo dokumentu komplektu jau tagad!

  • Ērti rediģējami un pielāgojami
  • 100% pareizi sagatavoti paraugi
  • Aktualizēti 2023. gada prasībām
paškontroles sistēmas haccp rokasgrāmata

Paškontroles sistēmas (HACCP) titullapa

Titullapā norādīts pārtikas ražošanas vai ēdināšanas uzņēmuma nosaukums, datums, kad rokasgrāmata ieviesta, kā arī atbildīgie par rokasgrāmatas izveidi un paškontroles sistēmas uzturēšanu.

paškontroles dokumentācijas saraksts

Paškontroles dokumentācijas saraksts

Šajā sarakstā, viegli pārskatāmā veidā, ir norādīti visi paškontroles dokumentācijā ietilpstošie dokumenti, kādi ir nepieciešami pie konkrētās darbības jomas. Norādītas ir arī atbildīgās personas par korektu dokumentu aizpildīšanu un kontroli, kas var būt arī viens un tas pats cilvēks.

uzņēmuma kvalitātes politika un mērķi

Uzņēmuma kvalitātes politika

Paškontroles rokasgrāmatas (HACCP) ievadā norādīta informācija par konkrēto pārtikas ražošanas vai ēdināšanas uzņēmumu, uz kuru attiecas rokasgrāmata – uzņēmuma darbības veids, kvalitātes politika un mērķi, kā arī cita nozīmīga informācija.

preču un palīgmateriālu piegādātāju saraksts

Preču un palīgmateriālu piegādātāju reģistrs

Preču un palīgmateriālu piegādātāju reģistrā tiek uzskaitīti tie piegādātāji, no kuriem darbības laikā tiek iepirktas nepieciešamās preces un dažādi palīgmateriāli. Preces žurnālā tiek reģistrētas pa grupām. Par katru piegādātāju tiek norādīta arī identificējoša informācija, kas ietver komersanta nosaukumu, PVD reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju utt.

izejvielu pieņemšanas žurnāls

Izejvielu pieņemšanas žurnāls

Lai varētu izsekot izejvielu izcelsmi, tās jādokumentē izejvielu un palīgmateriālu pieņemšanas žurnālā. Tajā tiek iegrāmatota katra iegādātā izejviela vai palīgmateriāls (piemēram, cepampapīrs vai iesaiņojums), kas tiks izmantoti pārtikas ražošanas procesā.

saražoto produktu uzskaites žurnāls

Saražoto produktu uzskaites žurnāls

Visu saražoto produkciju, tostarp, ja tiek ražotas izejvielas, ir detalizēti jāreģistrē produktu uzskaites žurnālā. Tajā ir jānorāda gan produkta nosaukums, derīguma termiņš, svars un daudzums, kā arī pavadzīmes numurs, kas izrietēs no Jūsu pašu izveidota produktu uzskaites reģistra.

personāla reģistrācijas lapa

Personāla reģistrācijas lapa

Šajā dokumentā uzskaita uzņēmuma darbiniekus, norādot to vārdus uzvārdus, amatus, izziņas nepieciešamību un atzīmes par higiēnisko apmācību.

haccp termini

Izmantoto terminu uzskaitījums

Šajā dokumentā tiek uzskaitīti un izskaidroti HACCP sistēmā izmantotie termini.

produktu marķējumi

Produktu marķējumi

Produkta marķējums sevī ietver būtisku informāciju par produktu, kas paredzēta tā gala patērētājam. Tajā būs iekļauts ražotāja nosaukums, produkta sastāvs, nepieciešamie uzglabāšanas apstākļi, derīguma termiņš u.tml. Produkta marķējumu ir ne tikai jāizvieto uz produkta iepakojuma, bet arī jāfiksē savā paškontroles dokumentācijā – speciālā žurnālā, ko vajadzības gadījumā uzrādīt PVD darbiniekiem.

tehnoloģiskā karte

Tehnoloģiskās kartes

Tehnoloģiskās kartes ir paredzētas, lai detalizēti atspoguļotu katra saražotā produkta sastāvdaļas, to daudzumu (svaru) pirms un pēc gatavošanas procesa, kā arī pagatavošanas instrukciju, kurā samērā sīki un smalki tiek pastāstīts par katru veicamo soli, veicot ražošanu.

aukstumiekārtas kontroles reģistrs ledusskapim

Temperatūras kontroles reģistri

Dokumentu pakā ietilpst arī vairāki paraugi temperatūras kontroles reģistriem – gan aukstumiekārtām (saldētavai, ledusskapim) paredzētie, gan arī temperatūras kontrolei ražošanas telpās. Visos šajos kontekstos ir ļoti būtiski veikt regulāru temperatūras kontroli, jo jebkuras novirzes no normas var negatīvi atsaukties uz saražotās produkcijas vai izejvielu kvalitāti un drošumu patērētājam.

noviržu protokols

Noviržu protokols

Noviržu protokolā tiek reģistrētas jebkāda veida neatbilstības piegādātajos produktos vai palīgmateriālos. Tajā tiek fiksēts neatbilstības fakts, konteksts un tālākās rīcības plāns. Šajā piemērā ir aprakstīta situācija par neatbilstību konstatēšanu piegādātā šokolādes kalešu saturā, kurā konstatēts fizikālais piesārņojums.

pārtikā neizmantojamo produktu uzskaites sistēma

Pārtikā neizmantojamo produktu uzskaites žurnāls

Pārtikā neizmantojamo produktu uzskaites žurnālā tiek ietverti tie produkti vai izejvielas, kurus kaut kādu iemeslu dēļ nākas likvidēt, piemēram, jo ir beidzies derīguma termiņš. Tāpat var nākties norakstīt jau gatavo produkciju, ja tās sastāvā ir izejviela, kurai beidzies termiņš, vai kuras partija ir atsaukta drošības apsvērumu dēļ.

mērierīču kontroles lapa

Mērierīču kontroles lapa

Lai pārliecinātos par mērierīču (termometru) mērījumu precizitāti, tos regulāri, atkarībā no konkrētā termometra tipa un nepieciešamās precizitātes, kalibrē vai pārbauda to rādījumu atbilstību vismaz reizi mēnesī. Detalizēts kalibrēšanas procedūru apraksts ir ietverts vienā no pakā atrodamajiem dokumentiem – “Termometru kalibrēšanas procedūru apraksts”.

uzņēmuma telpu struktūras apraksts

Uzņēmuma telpu struktūra

Uzņēmuma telpu strūktūrā apraksta zonas, kas paredzētas darbm ar pārtiku, telpas, kas paredzētas personāla un apmeklētāju vajadzībām.

personāla higiēnas prasības piemērs

Personāla higiēnas prasības

Dokumentā par personāla veselību apraksta higiēnas prasības personālam – personāla roku un darba apģērba tīrības uzturēšanu, gadījumus, kad, atsaucoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, personālam nepieciešams veikt veselības pārbaudes.

ikdienas veselības kontroles lapa

Ikdienas veselības kontrole

Šajā reģistrācijas lapā katrs darbinieks ar personīgo parakstu apliecina, ka uz parakstīšanās brīdi tam nav nekādu infekcijas saslimšanu.

rīcība ar neatbilstošu produktu

Rīcība ar neatbilstošu produktu

Šajā rokasgrāmatas dokumentā uzskaitīti gadījumi, kad pamatojoties uz LR Pārtikas aprites uzraudzības likuma 14.pantu pārtikas produkti atzīstami par izplatīšanai nederīgiem un uzskaitīti rīcības soļi konkrētajos gadījumos.

tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumu plāns

Tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumu plāns

Lai pārtikas produktu ražošanas vidi uzturētu tīru un atbilstošu PVD prasībām, ir pareizi jāsastāda tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumu plānu, un pie tā ir strikti jāpieturas! Tajā būs nodefinēts, kāda veida virsmas un ražošanas piederumus ir jāmazgā / jādezinficē ar konkrētiem līdzekļiem, kā pareizi izpildāma mazgāšanas procedūra, un cik bieži to ir jādara, piemēram, cik reizes dienā / nedēļā.

tīrīšanas un dezinfekcijas izpildes grafiks

Tīrīšanas un dezinfekcijas izpildes grafiks

Tīrīšanas un dezinfekcijas plāna izpildes grafikā ir jāuzskaitam, kuros datumos / laikos ir veikta dažādu obketu tīrīšana vai dezinfekcija, piemēram, aukstumiekārtām, ražošanas / gatavošanas virsmām, plauktiem, logiem, grīdām, izlietnēm utt. Visbeidzot, procedūras veicējs pēc tās paveikšanas parakstās.

lēmumshēma

Lēmumshēma

Sazarotā lēmumshēma, teorētiski, atvieglo kritisko kontroles punktu noteikšanu dažādos ar ražošanu saistītos posmos un procesos. Kritiskos kontroles punktus ir ļoti būtiski apzināt un mazināt riskus, lai produkcijas gala patērētājs saglabātu labu veselību un lojalitāti Jūsu zīmolam vai uzņēmumam.

kritisko kontroles punktu identifikācija

Kritisko kontroles punktu identifikācija

Šī dokumenta galvenais uzdevums ir ražošanas procesā realizēt tādu rīcības un uzraudzības mehānismu, kas garantētu patērētāja dzīvībai, veselībai un videi drošu un izmantojamu pārtikas produktu izplatīšanu un ražošanu. Tajā Jūs analizēsiet un aprakstīsiet kritiskos kontroles punktus visos procesos – sākot no izejvielu pieņemšanas, līdz pat gatavās produkcijas nodošanai gala patērētājam.

rīcība kritiskajos kontroles punktos

Rīcība kritiskajos kontroles posmos

Šajā paraugā ir detalizēti uzskaitīts, kā rīkoties, sastopoties ar kādu no kritiskajiem kontroles posmiem. Proti, kādas korektīvās darbības ir jāveic, ja konstatējat, ka nav ievērotas noteiktās normas. Piemēram, ja konstatējat kaitēkļus – ir jāizsauc kaitēkļu iznīdētāji un viņu izmantotos preperātus ir jāuzskaita attiecīgajā žurnālā.

haccp satura rādītājs

Paškontroles sistēmas (HACCP) satura rādītājs

Satura rādītājā viegli pārskatāmā veidā uzskaitīti visi rokasgrāmatā atrodamie dokumenti, kuros aprakstītas uzņēmuma veicamās darbības paškontroles sistēmas uzturēšanai un pielikumi – reģistru un žurnālu lapas, kas atbildīgajiem darbiniekiem jāaizpilda ikdienā. Katram no dokumentiem norādīts lapaspušu skaits.

haccp ieviešanas darba grupas apraksts

HACCP izveides darba grupas sastāvs

Veidojot ēdināšanas vai pārtikas ražošanas uzņēmuma paškontroles sistēmu, nosaka un dokumentē darba grupu, tās uzdevumus, nosaka tiesības un atbildību katram no uzņēmuma darbiniekiem paškontroles realizācijas procesa posmos.

bīstamo preperātu uzskaites žurnāls

Bīstamo preperātu uzskaites žurnāls

Pilnais nosaukums – Dezinfekcijā, dezinsekcijā un detarizācijā izmantojamo bīstamo preperātu uzskaites žurnāls. Tajā, kā jau to daļēji atklāj nosaukums, tiks uzskaitīti līdzekļi, ko izmantojat, veicot, piemēram, telpu dezinfekciju. Žurnālā ir norādāms preperāta nosaukums, izplatītājfirma, iegādātais daudzums, lietošanas datums utt.

objekta kaitēkļu prevencijas plāns

Objekta kaitēkļu prevencijas plāns

Objekta kaitēkļu prevencijas plānā ir uzskaitīti dažādi soļi, ko jāveic, lai novērstu kaitēkļu izplatīšanos un klātesamību pārtikas ražošanas telpās. Šie soļi sevī ietver, piemēram kārtības un tīrības uzturēšanu, sienu un grīdu pārbaudi, vai tajās nav plaisas, logu un ventilācijas lūku kontroli, vai tos sedz pretinsektu siets u.tml.

objekta detarizācijas karte

Objekta detarizācijas karte

Gadījumā, ja veicot objekta kaitēkļu prevencijas plānā noteiktos soļus un konstatējot peļu vai žurku klātbūtni ražošanas telpās, ir jāveic dažādas darbības un tās jāuzskaita detarizācijas kartē. Jums būs jānorāda, kāda veida grauzēju klātbūtne ir konstatēta, kur tas ir noticis, kādi līdzekļi ir izmantoti, lai atbrīvotos no grauzējiem, kā arī, vai šīs darbības ir nesušas gaidītos rezultātus.

objekta dezinsekcijas karte

Objekta dezinsekcijas karte

Savukārt, ja veicat kaitēļu prevencijas plānā noteiktās darbības un, apsekojot objektu, konstatējat insektu klātbūtni, arī tad būs jāveic dažādas darbības, tostarp, jāaizpilda objekta dezinsekcijas karte, tajā norādot, kādus posmkājus konstatējāt, kādus līdzekļus izmantojāt, lai tos likvidētu un vai Jūsu veiktās darbības ir novērsušas to pastāvēšanu ražošanas telpās.

sūdzību lapas paraugs

Sūdzību lapa

Sūdzību lapā reģistrē saņemtās sūdzības no patērētājiem, pamatojoties uz sūdzību un reklamāciju izskatīšanas kārtību, kas noteikta paškontroles rokasgrāmatā.

sūdzību izskatīšanas kārtība, dokuments

Sūdzību un reklamāciju izskatīšanas kārtība

Šajā sadaļā tiek aprakstīts process, kādā izskata patērētāju sūdzības, tai skaitā, shēmā uzskatāmi norādītas darbības, kas sūdzību saņemšanas gadījumā jāveic paškontroles vadītājam un uzņēmuma vadībai. Šī shēma pielāgojama arī lieliem pārtikas ražošanas un ēdināšanas uzņēmumiem, kam par izskatītajām sūdzībām jāsniedz paskaidrojumi publiski – medijiem u.c.

normatīvo aktu saraksts

Normatīvo aktu saraksts

Normatīvo aktu saraksts, kas regulē pārtikas ražošanas jomu, ir paškontroles dokumentācijas (HACCP) sastāvdaļa, ko ir jāietver dokumentu mapītē, kā to paredz Pārtikas un veterinārā dienesta rekomendācijas. Tajā ir minētas dažādas atsauces uz ar šo jomu saistītiem likumiem, noteikumiem un regulām – ar to visu ir rūpīgi jāiepazīstās ikvienam, kas saistīts ar pārtikas ražošanu!

termometru kalibrēšanas procedūru apraksts

Termometru kalibrēšanas procedūru apraksts

Termometru kalibrēšanas procedūru aprakstā atradīsiet praktiskus padomus, kā pareizi ir veicama mērierīču (termometru) pārbaude un kalibrēšana dažādās situācijās, tostarp, gan pie 0°C, gan pie 100°C.

Zvaniet, lai saņemtu bezmaksas konsultāciju:
+371 29 649 509